1. Informace o kupujícím a prodávajícím

 1. Provozovatel webových stránek www.mobiljednoduse.cz a online kurzů: Tomáš Kramný, IČ 87827786, se sídlem: Příčná 242, 747 91 Štítina, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Provozovatel” / „Prodávající”).
 2. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a v oblasti služeb nabízených na webové stránce www.mobiljednoduse.cz v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) , postup při uzavírání kupních smluv mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím, jakož i vztahy z této smlouvy vzniklé. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající, tj. Tomáš Kramný prodá zboží na základě kupní smlouvy nebo objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP). Pokud je mezi stranami dohodnuta odchylná úprava, má tato úprava před VOP přednost.
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Informace o produktech a službách

 1. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží nebo nabízených služeb na internetových stránkách www.mobiljednoduse.cz (dále jen „webové stránky“) – online kurzy, členství a zboží osobního rozvoje. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu.

3. Ochrana autorských práv

 1. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Toto ustanovení obchodních podmínek se užije taktéž na elektronický obsah, který prodávající poskytl kupujícímu jako dar.

4. Objednávka a zrušení objednávky

 1. Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a bere na vědomí zpracování osobních údajů.
 2. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká založením objednávky, jež Kupujícímu provedl přes objednávkový formulář.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 6. Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky stanovené v akceptaci objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 14 kalendářních dnů od objednání.

5. Dodání zakoupeného zboží/služby

 1. Není-li ujednáno jinak, je po úspěšném provedení a potvrzení platby Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba, a to nejpozději do 48 hod. od potvrzení platby.

6. Platby

 1. Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena doručením potvrzující zprávy emailem. V případě neúspěšné úhrady/platby je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího s přiděleným variabilním symbolem.
 3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 1 ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny služby/zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. Reklamační řád, odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Tímto tedy dává kupující takový souhlas a Prodávající sděluje, že není možné od takové smlouvy odstoupit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 
 3. Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@mobiljednoduse.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup, např. do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.
 4. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@mobiljednoduse.cz.
 5. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.
 6. V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný, např. technický problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na emailové adrese podpora@mobiljednoduse.cz.
 7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, které můžete nalézt zde https://www.mobiljednoduse.cz/privacy-policy.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Viz k tomu Zásady užívání souborů „cookies“ – https://www.mobiljednoduse.cz/cookies

10. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Příčná 242, 747 91 Štítina, elektronická adresa podpora@mobiljednoduse.cz.
 5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího.
 8. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy podpora@mobiljednoduse.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 10. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto VOP.
 12. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 13. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 14. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2023.